Оцена на влијанието врз животната средина

Оцената на влијанието врз животната средина претставува оцена на можните влијанија на проектот „Иловица-Штука“ врз животната средина и социјалните аспекти. Се заснова на Студијата за изводливост на проектот и деталните истражувања на постојните услови во животната средина и социјалните аспекти. Истата е во согласност со важечките регулативи во Република Македонија и претставува дел од потребните барања на македонските органи за издавање дозвола за експлоатација за проектот „Иловица-Штука“.

► Оцена на влијанието врз животната средина

Нетехничко резиме на ОВЖС

Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина се спроведува при донесување на државна урбанистичко-планска документација (ДУПД).

► Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ДУПД

► Нетехничко резиме на извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ДУПД

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

биди информиран

Внесете ја Вашата е-пошта за новости